autori

Marcello Fois


Tuttinuoresi
Marcello Fois
Tuttinuoresi
LibrIstante


144 pp.Sola andata (Tascabili)
Marcello Fois
Sola andata (Tascabili)
Tascabili-Narrativa


144 pp.Sola andata
Marcello Fois
Sola andata
Narrativa


140 pp.Né il giorno né l'ora
Marcello Fois
Né il giorno né l'ora
Tascabili-Narrativa


240 pp.Nulla (Tascabili)
Marcello Fois
Nulla (Tascabili)
Tascabili-Narrativa


134 pp.L'altro mondo
Marcello Fois
L'altro mondo
Tascabili-Narrativa


222 pp.Sangue dal cielo
Marcello Fois
Sangue dal cielo
Tascabili-Narrativa


158 pp.Tamburini
Marcello Fois
Tamburini
Tascabili-Narrativa


96 pp.Materiali
Marcello Fois
Materiali
Tascabili-Narrativa


227 pp.Nulla
Marcello Fois
Nulla
Narrativa


122 pp.Sempre caro
Marcello Fois
Sempre caro
Tascabili-Narrativa


126 pp.